Home
Israel - Towns, Cities & Localities in the Database
Where a name is listed more than once, this indicates locations with the same name, or a locality plus another/other administrative or boundary areas; in these circumstances data is available for each area.


Abu Ghosh (Jerusalem), Adi, 'Afula (Haz_afon), 'Akko (Haz_afon), Alfe Menashe (Judea and Samaria), Allon Shevut (Judea and Samaria), 'Arad (Hadarom), 'Ar'ara (Haifa), 'Ar'ara-BaNegev, Ari'el (Judea and Samaria), 'Arrabe (Haz_afon), Ashdod (Hadarom), Ashqelon (Hadarom), 'Atlit (Haifa), Azur (Tel Aviv), Baqa-Jatt (Haifa), Basma, Basmat Tab'un (Haz_afon), Bat Hefer, Bat Yam (Tel Aviv), Be'er Sheva (Hadarom), Be'er Ya'aqov (Hamerkaz), Beit Jann (Haz_afon), Bene Ayish (Hadarom), Bene Beraq (Hamerkaz), Bet Arye (Judea and Samaria), Bet Dagan (Hamerkaz), Bet El (Judea and Samaria), Bet She'an (Haz_afon), Bet Shemesh (Jerusalem), Bet Yizhaq (Hamerkaz), Betar Illit (Judea and Samaria), Binyamina-Giv'at Ada (Haifa), Bir El-Maksur (Haz_afon), Bu'eine-Nujeidat (Haz_afon), Buq'ata, Dabburiyya (Haz_afon), Daliyat Al Karmel-'Isifya (Haifa), Deir Hanna (Haz_afon), Dimona (Hadarom), Efrata (Judea and Samaria), 'Eilabun (Haz_afon), 'Ein Mahel (Haz_afon), 'Ein Naqquba, 'Ein Qiniyye (Judea and Samaria), El'ad, Elat (Hadarom), Eli (Judea and Samaria), Elqana (Judea and Samaria), Elyakhin (Hamerkaz), Even Yehuda (Hamerkaz), Fassuta (Haz_afon), Fureidis (Haifa), Gan Ner, Gan Yavne (Hadarom), Ganne Tiqwa (Tel Aviv), Gedera (Hamerkaz), Geva Binyamin, Ghajar, Giv'at Avni, Giv'at Ela, Giv'at Shemuel (Tel Aviv), Giv'at Ze'ev (Judea and Samaria), Giv'atayim (Tel Aviv), Hadarom, H_adera (Haifa), Haifa (Haifa), Haifa, Hamerkaz, Har Adar (Judea and Samaria), Hashmona'im, Haz_afon, Haz_or HaGelilit (Haz_afon), Herzeliyya (Tel Aviv), Hod HaSharon (Hamerkaz), H_olon (Tel Aviv), Hura, Hurfeish (Haz_afon), I'billin (Haz_afon), Ibtin (Haifa), Iksal (Haz_afon), 'Ilut (Haz_afon), 'Immanu'el (Judea and Samaria), 'Ir Hahamisha (Haz_afon), Jaljulye (Hamerkaz), Jerusalem (Jerusalem), Jerusalem, Jish (Haz_afon), Jisr Az-Zarqa (Haifa), Judea and Samaria, Judeide-Maker (Haz_afon), Ka'abiyye-Tabbash-Hajaj, Kabul (Haz_afon), Kafar Bara, Kafar Kama (Haz_afon), Kafar Kanna (Haz_afon), Kafar Manda (Haz_afon), Kafar Misr, Kafar Qara' (Haifa), Kafar Qasem (Hamerkaz), Kafar Yasif (Haz_afon), Kaokab Abu Al-Hija, Karme Yosef, Karmiel (Haz_afon), Kefar Adummim (Judea and Samaria), Kefar Habad (Hamerkaz), Kefar Sava (Hamerkaz), Kefar Shemaryahu (Tel Aviv), Kefar Tavor (Haz_afon), Kefar Weradim (Haz_afon), Kefar Yona (Hamerkaz), Kisra-Sumei (Haz_afon), Kokhav Ya'aqov (Judea and Samaria), Kokhav Ya'ir, Kuseife (Hadarom), Lappid, Laqye, Lehavim, Lod (Hamerkaz), Ma'ale Adummim (Judea and Samaria), Ma'ale Iron, Ma'alot-Tarshih_a (Haz_afon), Majdal Shams, Mas'ade, Mashhed (Haz_afon), Mattan, Mazkeret Batya (Hamerkaz), Mazra'a (Haz_afon), Merkaz Shappira (Hadarom), Metar, Mevasserat Ziyyon (Jerusalem), Mi'elya (Haz_afon), Migdal Ha'Emeq (Haz_afon), Mizpe Ramon (Hadarom), Modi'in Illit, Modi'in-Makkabim-Re'ut (Hamerkaz), Mugar (Haz_afon), Muqeible (Haz_afon), Nahariyya (Haz_afon), Nahef (Haz_afon), Na'ura (Haz_afon), Nazerat (Haz_afon), Nazerat 'Illit (Haz_afon), Nehalim (Hamerkaz), Nein (Haz_afon), Nes Z_iyyona (Hamerkaz), Nesher (Haifa), Netanya (Hamerkaz), Netivot (Hadarom), Newe Deqalim (Judea and Samaria), Nof Ayyalon, Nofit, Nordiyya (Hamerkaz), Ofaqim (Hadarom), 'Ofra (Judea and Samaria), 'Omer (Hadarom), Or 'Aqiva (Haifa), Or Yehuda (Tel Aviv), Oranit (Judea and Samaria), Pardes H_anna-Karkur (Haifa), Pardesiyya (Hamerkaz), Peqi'in (Haz_afon), Petah_ Tiqwa (Hamerkaz), Qalansawe (Hamerkaz), Qarne Shomeron (Judea and Samaria), Qazir-Harish, Qazrin, Qedummim (Judea and Samaria), Qesarya (Haifa), Qiryat Arba (Judea and Samaria), Qiryat Atta (Haifa), Qiryat Bialik (Haifa), Qiryat 'Eqron (Hamerkaz), Qiryat Gat (Hadarom), Qiryat Mal'akhi (Hadarom), Qiryat Motzkin (Haifa), Qiryat Ono (Tel Aviv), Qiryat Shemona (Haz_afon), Qiryat Tiv'on (Haz_afon), Qiryat Yam (Haifa), Qiryat Ye'arim (Jerusalem), Ra'anana (Hamerkaz), Rahat, Ramat Ef'al (Hamerkaz), Ramat Gan (Tel Aviv), Ramat HaSharon (Tel Aviv), Ramat Yishay (Haz_afon), Rame (Haz_afon), Ramla (Hamerkaz), Reh_ovot (Hamerkaz), Reine (Haz_afon), Rekhasim (Haifa), Rishon LeZ_iyyon (Hamerkaz), Rosh HaAyin (Hamerkaz), Rosh Pinna (Haz_afon), Rumat Heib (Haz_afon), Sajur (Haz_afon), Sakhnin (Haz_afon), Sallama (Haz_afon), Savyon (Hamerkaz), Sederot (Hadarom), Segev-Shalom (Haz_afon), Sha'ab (Haz_afon), Sha'are Tiqwa (Judea and Samaria), Shagor (Haz_afon), Shefar'am (Haz_afon), Sheikh Dannun (Haz_afon), Shelomi (Haz_afon), Shibli-Umm Al-Ghanam, Shilo (Judea and Samaria), Shoham (Hamerkaz), Sulam (Haz_afon), Talmon (Judea and Samaria), Tamra (Haz_afon), Tayibe (Hamerkaz), Tel Aviv, Tel Aviv-Yafo (Tel Aviv), Tel Mond (Hamerkaz), Tel Sheva, Tiberias (Haz_afon), Timrat (Haz_afon), Tirat Karmel (Haifa), Tire (Hamerkaz), Tuba-Zangariyye (Haz_afon), Tur'an (Haz_afon), Umm Al-Fahm (Haifa), Uzeir (Haz_afon), Yafi', Yavne (Hamerkaz), Yavne'el (Haz_afon), Yehud-Newe Efrayim (Hamerkaz), Yeroham (Hadarom), Yoqne'am Illit (Haz_afon), Zarzir, Z_efat (Haz_afon), Zemer, Zikhron Ya'aqov (Haifa), Z_oran-Qadima (Hamerkaz), Z_ur Hadassa (Jerusalem), et al.


Home